Ласкаво просимо! м.Трускавець, вул.Стуса, 4,офіс, 8А тел. (+3803247) 5-43-06  
Вибір мови
Вибір мови інтерфейсу:

English Ukraine

Меню
 Головна
 Концепція навчання
 Навчайся з нами
 Фотогалерея
 Зворотній зв'язок
 Рейтинг
 Про нас
 

Додаткове завдання

Моя історія

Children

На даний момент Ви знаходитеся на сторінці: Навчайся з нами

Програма охоплює 8 рівнів:

0) діти дошкільного віку
1) початковий:школярі віком 7-8 років
2) середній: школярі віком 9-13 років
3) вищий: школярі віком 14-16 років
4) вдосконалення: школярі 17років, студенти.
5) курс для дорослих (ділове спілкування)

Сучасність дає нам набагато більше можливостей для подорожей та спілкування, ніж світ ще 20 років тому. Завдяки розвитку інтернету люди, що знаходяться за межами однієї держави, спілкуються між собою набагато частіше, ніж раніше. Немає нічого дивного у тому, що вивчення іноземних мов стало необхідністю для сотень тисяч людей, кожна з яких щорічно обирає найбільш відповідний для неї спосіб навчання на курсах іноземних мов.

Для реалізації потреб сьгодення створені та успішно працюють групи для дорослих із спеціалізацією лексики:

1) англійська, німецька для медичних працівників.

2) англійська, німецька для обслуговуючого персоналу (санітарки, офіціанти)

3) англійська, німецька для працівників адміністрацій установ. Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм роботи в межах традиційної системи. Головним питанням порядку денного є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом упровадження інноваційних технологій, організації процесу навчання, пошуками відповіді на питання: як навчати? як створити відповідні умови?

Креативний підхід у процесі вивчення іноземної мови випливає з її загальної стратегії. Цією стратегією є комунікативний підхід. Мова розглядається як засіб спілкування й вивчається через особисту діяльність учнів. Урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування. Типовими завданнями є пошуково-креативні: заповнення інформаційних прогалин, рольові ігри, вирішення проблем тощо.

Типовими формами роботи є групова й парна робота. Ці форми мають велике значення для формування творчої особистості учня. Вони тренують позитивну взаємозалежність та індивідуальну відповідальність. Взаємодія віч-на-віч формує товариську вправність. Сам процес роботи у групах чи парах завжди є творчо-пошуковим: завдання ставиться перед групою й у кожного є стимул відзначитись і зробити свій внесок. Використання групових форм роботи створює умови як для розвитку мислення, так і для самоствердження особистості.

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу. Фахівці визначають його як найбільш об’єктивну й неупереджену форму оцінювання, яка здійснюється зовнішніми, стосовно навчального закладу, інституціями, із застосуванням стандартизованих тестових завдань, відповідних процедур проведення тестування і технології безособової перевірки.

Мета і завдання ЗНО з іноземних мов визначені в програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, пам`ятаємо, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо не втілювати її як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв`язків. Сутність інтерактивного навчання вбачаємо в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємо навчання (колективне, групове навчання в співпраці, а наші навчальні групи мають наповненість від 7 до 10 слухачів в групі) де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб`єктами навчання. Саме інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання. (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання), розвивають критичне мислення, рефлексію, уміння розмірковувати, розв`язувати проблеми. Організовуючи інтерактивне навчання передбачаємо моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв`язання проблем. Інтерактивне навчання виявляється у спів навчанні та взаємо навчанні (виправляння помилок учнями під час перевірки техніки читання та спонтанного перекладу, ділення групи учнів на команди та змагання на краще знання приказок, граматичного та лексичного матеріалу)-за основу своєї діяльності беремо методику, яка з англійської означає ,,взаємно діяти”.

На самому початковому етапі все навчання - це практично безперервна гра із вкрапленнями вправ з навчання написанню літер, їх озвученню і дещо на пізнішому етапі - вправ з навчання читанню. Через ігри та пісні, що обов'язково супроводжуються рухами, діти вчаться сприймати іноземну мову на слух, розуміти зміст фраз і речень. Вивчаючи лексику, діти не просто фонетично її відтворюють. Процес засвоєння лексичного матеріалу - процес креативний. Діти малюють, розфарбовують, вирізають, приклеюють. Вони продовжують перебувати у природному для них світі гри та творчості, отримуючи від своєї діяльності емоційне задоволення. Навчившись відтворювати почуте, діти вчаться ділитися своєю інформацією з товаришами, спілкуватись іноземною мовою, що теж є процесом творчим.

Завдання, які ставляться перед учнем навіть у перший рік вивчення іноземної мови, не лише «відтвори чи спиши», а «знайди правильне слово» й «підпиши малюнок», «знайди правильну для даної ситуації фразу з поданих», «вибери необхідні фрази, щоб відповісти товаришу», «знайди та встав пропущене слово», «подумай, що треба змінити» й т.п.

Діти цього віку відзначаються високим рівнем імітативних здібностей, міміка й жести широко використовуються у процесі навчання іноземної мови. «Зобразь і здогадайся» - одна з найулюбленіших ігор.

Окремо треба сказати про роль технічних засобів навчання. Вони є важливими і необхідними впродовж усього періоду вивчення іноземної мови, але на початковому етапі їх роль особлива. Вони не лише разом з учителем вводять дитину в іншомовний світ, вони допомагають викликати й підтримувати позитивні емоції, без яких про творчість і креативність говорити не доводиться. Адже креативність базується на бажанні, а бажання треба вміти формувати та підтримувати.

На першому етапі навчання іноземної мови для подальшої креативної діяльності важливо сформувати в учнів звичку бути позитивно активним. Ключовими фразами для цього є «я хочу, я прагну», «я вибираю», «я віддаю перевагу», «я можу», «я зроблю». Учитель не просто вчить дитину говорити це іноземною мовою, він формує її як особистість і допомагає їй відчути себе особистістю й від цього отримати емоційне задоволення.

Другий етап навчання іноземної мови - це 3-4-ті класи. При збереженні раніше згаданих видів учнівської діяльності цей етап характеризується більш змістовними рольовими іграми, створенням учителем проблемних ситуацій пошукового характеру, коли діти самостійно шукають причини явищ, подій, учинків. Це збуджує пізнавальний інтерес дітей. Учні долучаються до методу проектів. Це можуть бути або власні «Моє кошеня», «Моя сім'я», або колективні проекти «Наше місто», «Наша школа». Такі проекти можуть бути довготривалими. Основними рисами створення проекту у процесі вивчення іноземної мови є: створення реальних життєвих ситуацій; їх націленість на розвиток уяви та збагачення знань; обов'язкова мотивація; розвиток навичок; навчання співробітництву; адекватність завдань для кожного учня.

Приєднання України до Болонського процесу в європейській системі освіти, тобто до реформи інтернаціоналізації освіти, позначилось і на викладанні іноземної мови. Своєрідним виміром міжкультурних контактів став процес розробки «мовного портфеля».

Європейський мовний портфель дозволяє учням побачити свої успіхи, оцінити їх, порівняти їх із цілісною системою рівнів володіння мовами. Мовні портфелі створюються для різних груп учнів відповідно до їхнього віку.

Креативність, здатність творити - характерні риси більшості дітей.

На етапі розуміння вчитель дає учням такі завдання: перефразуйте, упізнайте, опишіть, знайдіть, повідомте. На етапі застосування учень розв'язує задачі, застосовуючи свої знання та вміння: візьміть інтерв'ю, розіграйте, подраматизуйте, проілюструйте. На етапі аналізу завдання можуть бути такими: поділити інформацію на частини, відрізнити, поставити запитання, скласти перелік, обговорити. На етапі синтезу завдання такі: запропонуйте, складіть, розташуйте, сплануйте. Учень розв'язує задачу, зводячи інформацію до купи, що потребує творчого мислення.

Успішність реалізації вищезазначених етапів навчання креативності залежить не лише від учителя. Цьому допомагають хороші підручники з іноземної мови, зокрема англійської. Підручники британських видавництв є для нас дуже корисними не лише тому, що вони написані носіями мови, хоча, звичайно, у цьому полягає їх головна цінність. Вони складені так, що дітям цікаво з ними працювати. У цих підручниках наявні в достатній кількості завдання, які навчають дітей не лише іноземної мови, а і креативності.

Активний граматичний, фонетичний та лексичний матеріал опрацьовується на кожному етапі навчання у спілкуванні при підключенні свідомої аналітичної діяльності учнів. Граматичні явища, які засвоюються на рівні лексики, аналізуються та систематизуються в ході накопичення мовленнєвого досвіду. Провідним при відборі навчального матеріалу є ситуативно-функціональний підхід, що детермінується цілим комплексом соціальних та психологічних факторів і найбільш природнім чином формує в учнів комунікативну компетенцію, викликає емоційний відгук, учні змушені активізувати свої творчі здібності, мобілізувати увагу та образне мислення під впливом емоційного переживання подій.

В процесі оволодіння граматикою іноземної мови необхідно дати учням можливість аналізувати, реалізувати пошук, міркувати. Робити висновки та самостійно формулювати правила, щоб процес засвоєння був високоінтелектуальним, проблемним та активним, а учні - суб`єктами процесу засвоєння знань і формування навичок.

Систему навчання намагаємося подавати послідовно, логічно та освітньо обґрунтовано. 7сходинок формату включають Мотивацію, Активізацію, Модель-Пояснення, Реакцію, Розгорнуте Читання, Осмислення. Така система забезпечує:

1.ситуативне пред`явлення нових граматичних структур, тобто учням демонструється не тільки форма граматичних явищ, але і їх функція в мовленні, їх комунікативне значення, що створює передумови для формування гнучкості граматичних навичок.

2.створення в учнів стану очікування та готовності до сприйняття нового, що у свою чергу веде до загострення уваги та підвищення можливості запам`ятовування нового матеріалу;

3.багаторазове прослуховування матеріалу, який засвоюється , що відповідає принципу випереджаючого слухання, який було висунуто та обґрунтовано М.В.Ляховицьким.

Відбір учбового матеріалу здійснюється за принципами його ефективності та корисності перевіреними практикою та досвідом.

Основний мовний матеріал базується не тільки на лінгвістичному, але й на культуро-орієнтованому, комунікативному та особистісно-діяльнісному підході, що дозволяє використовувати цінні в культурному відношенні автентичні іншомовні матеріали:

1.Малюнки, кольорові картки-алфавіт, нотну грамоту-тематичні пісні іноземною мовою-прослуховування, з використанням аудіо та відео матеріалів, виконання з гітарним супроводом на уроці та під час концерту для батьків, публіцистичні малюнки (рекламного типу), ілюстрації.

2.Літературні тексти: підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, оргінальні тексти, казки, романи, п`єси, поезія, , статті з преси, публіцистичні послання, матеріали з Інтернет видань, контракти, комерційні юридичні та дипломатичні документи, тестовий матеріал, географічні відомості.

3.Святе Письмо, молитви, Божественна літургія.-Окрім ласки Божої необхідна наша активна співпраця, тому уроки завжди починаємо з молитви (від простої “Отче Наш” з початківцями до “Вірую”, з старшими учнями). На уроках читаємо Євангелію англійською мовою, збагачуємо лексику та обговорюємо прочитане, використовуємо Старий Завіт для аудіювання на середньому ступені навчання, Біблейські оповідання для молодших школярів.

4.Ставимо за мету не тільки поглиблене вивчення мови під час літніх канікул за участю носіїв мови-волонтерів Корпусу Миру США, а й дослідження рідного краю-багаторазові поїздки в гірські райони Східниці та піші походи в урочище Помірки, на Франківщину-на скали Довбуша та до Гошівського Монастиря, культурологічні відвідини славного м.Львова, розвиваючі ігри англійською та дискусії в лісі на галявині, регулярні відвідини басейну. Цей досвід плануємо вдосконалювати та поширювати.

5.Інтенсивне опрацювання граматики, великий обсяг лексичного матеріалу, різні види комунікативних завдань та вправ забеспечують всебічне вивчення сучасної англійської мови.

6.Аудіо та відео касети з записами казок, класичних творів та шедеврів сучасного кіномистецтва, відео курс Англійська через Британське телебачення, БіБіСі –ділова Англійська мова.

7.Тематичні таблиці з лексичним забезпеченням.

8.Гра, як обов`язковий елемент мотивації занять.

З метою реалізації отриманих знань та навичок та для подальшого вдосконалення організовуються дискусії, які проходять в атмосфері довіри і взаємоповаги і яким передує робота в малих групах, де формуються навички участі в дискусіях. Гостями є як правило носії мови, громадяни США та Великої Британії. Пропонуються морально-етичні теми для обговорення:

1. Чи вмієш ти любити ворога?
2. Чи змінились людські цінності за останні 2 сторіччя?
3. Чому люди постять?
4.Як ти розумієш любов і дружбу.

Під час цих дебатів учні повинні навчитися аргументовано в чіткій і стислій формі формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання, пояснити у чому полягає власна точка зору, обґрунтувати свою думку, вміти навести факти, які посилять позицію, узагальнити свою думку. Для організації кращої діяльності учнів практикуємо систему запитань, які ставить учитель учневі або учні одні одному, інсценізуємо тексти, події за сюжетом, використовуємо вірш, або його уривок, пісню, кінофільм.

Пояснення граматичного матеріалу намагаємося подавати у формі евристичної бесіди, підштовхуючи учнів до правильних висновків, привертаємо увагу до “критичних точок”, до “зон небезпеки”, тобто до місць, де можуть з`явитися найбільш типові та сталі помилки. Поступово включаємо сформовані граматичні навички у різні види мовлення учнів: усне та писемне, монологічне та діалогічне. На цій стадії вправи виконуються на рівні невеликих текстів. Вони передбачають складніші розумові дії, характерні для переробки крупних блоків інформації, яка сприймається, чи для породження власного висловлювання вищого текстового рівня.

<Повернутися назад>
Відеозвернення

Наші опитування
Яку іноземну мову Ви хотіли б вивчати?

Англійську
Німецьку
Іншу...
Cпіваємо разом
© Shortie

Онлайн Тестування

Copyright © Курси іноземних мов Ірини Ченцової в м.Трускавець!
e-mail:chentsova_irina@yahoo.com
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Украинский образовательный портал «Репетитор». Репетиторы, курсы иностранных языков, тренеры. ЗНО, ВУЗы Украины, рефераты.